Ниво сложености: III; трогодишња стручна школа;

Стручне квалификације:

  • Планира, припрема, изводи и врши провјеру квалитета обављеног посла;
  • Рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме;
  • Посједује одговарајућа знања за читање и разумјевање техничких цртежа и технолошке документације;
  • Припрема дневне извјештаје о производњи и елементе калкулације;
  • Комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама, поштујући принципе пословне културе;
  • Познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета;
  • Познаје  принцип рада и дијелове мотора са унутрашњим сагорјевањем;
  • Познаје  принцип рада и дијелове трансмисионог и кочионог система и система за управљање возилом;
  • Рационално и адекватно употребљава, приборе и уређаје за монтажу, демонтажу и уређаје за тестирање;
  • Врши монтажу, демонтажу и отклања кварове друмских возила;
  • Рационално и адекватно употребљава одговарајуће резне, стезне и мјерне алате;
  • Води рачуна о заштити здравља људи и околине у складу са хигијенско – техничким, противпожарним и другим мјерама заштите.

Предмете које има аутомеханичар можете погледат овдје.