Правилником о Кућном реду предвиђено је следеће:

1.  У пријеподневној смјени настава почиње у 7.00 часова и траје до 13.00 часова.У послијеподневној смјени настава почиње у 13.10 часова, а завршава у 19.10 часова.Ученици су дужни долазити на вријеме и без кашњења.

2.  Ученици улазе у школу на знак звона и дежурног наставника, крећући се без гужве и галаме.

3. По уласку у учионицу (кабинет) сваки ученик је дужан да сједне на своје мјесто и припреми се за почетак часа.

4. Ако по истеку 10 минута од почетка часа наставник не дође на час, редари су дужни да обавијесте дежурног професора.

5. Улазак и излазак наставника и других одраслих лица из учионице, ученици поздрављају устајањем.

6.  За вријеме часа ученик не може напустити учионицу, изузев у оправданим случајевима уз одобрење наставника.

7. Ученици носе своје ствари при промјени учионице (кабинета). Школа није обавезна да ученицима надокнађује изгубљене ствари.

8.  За вријеме великог одмора ученици излазе у школско двориште, а у случају лоших временских услова остају у ходницима школе. За вријеме малих одмора не излази се у школско двориште.

9.  Дежурство ученика у учионици одређује разредни старјешина сваког одјељења и траје седмицу дана за сваког редара.

10.  Сваку штету насталу у учионици редари одмах пријављују дежурном наставнику.

11. Накнада штете извршиће се од починиоца или од цијелог одјељења, уколико се не утврди ко је починио штету.

12. Уколико редар прикрије штету дужан је да је надокнади.

13.  Дежурство одјељења школе организује педагог школе.

14. На улазу школе дежура један ученик. Дежурство ученика у пријеподневној смјени траје од 7.00 до 13.00 часова, а у послијеподневној смјени од 13.10 до 19.10 часова. Дежурство се рачуна као часови редовне наставе.

15. Приликом уласка посјетиоца, дежурни ученик ће извршити идентификацију увидом у личну карту, забиљежиће вријеме уласка, разлог посјете и вријеме изласка.

16. Ученицима је забрањено пушење у просторијама школе и школском дворишту.

17. Ученицима је забрањено уношење и кориштење алкохола у просторијама школе и школском дворишту.

18. Ученицима је забрањена употреба мобилног телефона за вријеме редовне наставе.

19. Ученици су дужни да се за вријеме редовне наставе одијевају примјерено општим нормама културе (без мајица на бретеле, деколтираних изреза, кратких сукања и кратких панталона).

20.  Ученички изглед у цјелини, а поготово фризуре треба да буду пристојне.

21.  Ученици не могу да траже било какво одсуствовање са редовне наставе од предметних професора или наставника практичне наставе. Сва одобрења доносе разредне старјешине.

22.  Ученик има право да изостане један дан у току полугодишта на лични захтјев уз сагласност родитеља (слава и сл.).

 

За непоштивање и непридржавање правила понашања предвиђених Кућним редом, и за остала кршења радне и наставне дисциплине ученици ће сносити одговорност предвиђену Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.