Права, обавезе и дужности ученика су:

 

• редовно, марљиво и савјесно раде на усвајању знања и стицању опште културе,

• уредно доносе прибор и књиге потребне за наставу,

• придржавају  се  школских прописа, савјета, упутстава и одлука наставника, директора и органа школе,

• благовремено правдају изостанке,

• за вријеме трајања часа не ометају извођење наставе и рада у одјељењу,

• за вријеме трајања часа не напуштају час без претходно добијеног одобрења наставника,

• према наставницима се  опходе пристојно,

• поштују личност других ученика и његују другарске и хумане односе,

• чувају имовину школе, правилно користе наставна средства, опрему, алат и радне машине у радионицама,

• његују чистоћу и естетски изглед школских просторија,

• учествују у дежурствима школе,

• поштују правила школског, односно, Кућног реда,

• уредно обавјештавају родитеље о резултатима свог учења и владања и преносе поруке одјељењског старјешине,

• брину о личној хигијени и чувају личне ствари и одјећу.У току наставне године  ученику није дозвољено да изазива тучу  или учествује у тучи, користи алкохол, наркотичка средства, фалсификује јавне исправе и школску евиденцију, уноси оружје, оруђе или друго средство којим се може нанијети повреда или угрозити живот ученика и радника школе или нанијети штета школској имовини, неовлаштено узима туђе ствари и школску имовину, у школи изазива националну и вјерску нетрпељивост, те се политички организује и дјелује у интересу неке политичке странке.

 

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

 

За повреде обавеза ученика могу се изрећи сљедеће васпитно-дисциплинске мјере:

• укор одјељењског старјешине,

• укор Одјељењског вијећа,

• укор директора,

• укор Наставничког вијећа,

• искључење из школе.

Владање ученика изражава се описном оцјеном:

• примјерно (од 0 до 5 неоправданих часова),

• врло добро (од 6 до 10 неоправданих часова),

• добро (од 11 до 15 неоправданих часова),

• задовољава (од 16 до 21 неоправдан час),

• не задовољава (од 21 до 26 неоправданих часова).