Техничар за обраду дрвета ЦНЦ

Ниво сложености: IV; четворогодишња стручна школа;

 

Стручне квалификације: 

 

 • Планира, припрема, организује и контролише рад појединца, групе, одјељења или производне јединице за примарну или финалну обраду дрвета;
 • Води рачуна о рационалном кориштењу средстава рада, енергије, материјала и времена;
 • Комуницира са сарадницима и пословним партнерима уз поштовање принципа пословне културе;
 • Припрема техничку и другу пословну документацију и у вези са тим посједује и одговарајућу информатичку писменост;
 • Поштује принципе естетике и обликовања производа од дрвета;
 • Врши детаљну конструктивну и технолошку разраду намјештаја и грађевинске столарије;
 • Стара се о стриктном провођењу планираног технолошког процеса код производње која се организује;
 • Поставља режиме, води и контролише процес сушења и парења дрвета и процес хемијске заштите дрвета;
 • Познаје руковање вишезахтјевним машинама и технолошким линијама за обраду дрвета (укључујући и нумерички управљане машине);
 • Утврђује норме рада, нормативе материјала и ради калкулације по производима и фазама рада;
 • Припрема,  издаје и обрађује радне налоге и осталу пратећу техничку документацију за потребе производње;
 • Врши пријем и складиштење материјала и пријем, складиштење и отпрему производа;
 • Врши лабораторијске контроле, контролу процеса рада и завршну контролу квалитета, сагласно важећим стандардима;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине, у складу са хигијенско-техничким, противпожарним и другим мјерама заштите.

 

Предмете које има Техничар за обраду дрвета ЦНЦ можете погледати овдје.