Машински техничар

Ниво сложености: IV, четверогодишња стручна школа;

 

Стручне квалификације:

 

 • Планира, припрема, организује и контролише рад појединца, групе, одјелења или производне јединице обраде метала;
 • Води рачуна о рационалном кориштењу средстава рада, енергије, материјала и времена;
 • Комуницира са сарадницима и пословним партнерима, уз поштовање принципа пословне  културе;
 • Припрема техничку и другу пословну документацију и у вези с тим посједује и одговарајућу информатичку писменост;
 • Поштује принципе естетике у обликовању призвода од метала;
 • Конструише мање сложене алате и приборе, металне конструкције, машинске дијелове и металне производе широке потрошње;
 • Врши технолошку разраду мање сложених алата и прибора, металних конструкција, машинских дијелова и металних производа широке потрошње обрадом резањем, деформацијом, одвајањем и спајањем;
 • Познаје принципе рада мотора и моторних возила, хидроенергетских и термоенергетских постројења;
 • Одређује мање сложене технолошке поступке у производњи и одржавању мотора и моторних возила;
 • Одређује мање сложене технолошке поступке у производњи и одржавању енергетских постројења;
 • Познаје принципе рада и примјену уређаја процесне технике;
 • Одређује мање сложене технолошке поступке у производњи и одржавању уређаја процесне технике;
 • Стара се о стриктном провођењу планираног технолошког процеса при изради производа у машинству;
 • Врши контролу квалитета производа;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине у складу са хигијенско – техничким, противпожарним и другим мјерама заштите.

 

Предмете које има машински техничар можете погледати овдје.