Обрађивач метала резањем

Ниво сложености: III; трогодишња стручна школа;

 

Стручне квалификације:

 

 • Планира, припрема, изводи и врши провјеру квалитета обављеног посла;
 • Рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме;
 • Посједује одговарајућа знања за читање и разумјевање техничких цртежа и технолошке документације;
 • Припрема дневне извјештаје о производњи и елементе калкулације;
 • Комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама, поштујући принципе пословне културе;
 • Познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета;
 • Познаје и адекватно користи разноврсне материјале који се користе при машинској обради резањем;
 • Рационално и адекватно употребљава алате за резање, стезање и контролу квалитета;
 • Познаје технологију обраде резањем и рукује алатним машинама (глодалице, стругови, рендисаљке, бушилице и тестере);
 • Правилно одабире резне алате и према одабраном алату одређује режиме резања;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине у складу са хигијенско – техничким, противпожарним и другим мјерама заштите.

 

Предмете које има обрађивач метала резањем можете погледат овдје.