Закони

Закон о средњем образовању и васпитању:

Службени гласник Републике Српске бр. 41/18 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%D0%97